Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Informacje dla doktorantów

Wymagania odnośnie sposobu potwierdzania biegłości językowej doktorantów obowiązujące na UW

  • Doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski i będą bronić się przed 31 grudnia 2021 r. zdają egzamin z języka obcego na zasadach tymczasowych, tj. formalnie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez radę wydziału lub (jeśli komisja nie została jeszcze powołana) przez radę naukową dyscypliny. W razie potrzeby rada naukowa dyscypliny może dokonać zmian w składzie już powołanej komisji egzaminacyjnej (§ 7 ust. 5 i 7 uchwały wprowadzającej).
  • Doktoranci studiów doktoranckich, którzy nie otworzyli jeszcze przewodu doktorskiego lub przewód ten zostanie im zamknięty z końcem grudnia 2021 r., i będą ubiegać się o nadanie stopnia na zasadach określonych w nowej ustawie i uchwale Senatu, też zdają egzamin z języka obcego na takich samych zasadach, jak doktoranci z przewodem doktorskim (§ 6 ust. 8 uchwały wprowadzającej: „W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.”) Rada naukowa dyscypliny musi zatem powołać komisję do przeprowadzenia egzaminu nowożytnego języka obcego dla tych doktorantów.
  • Doktoranci szkół doktorskich i kandydaci w trybie eksternistycznych, którzy będą ubiegać się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w nowej ustawie, muszą przedstawić certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (§ 4 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały). W ich przypadku nie przeprowadza się zatem egzaminu z języka, chyba że w formie egzaminu certyfikacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, celem uzyskania stosownego certyfikatu o posiadaniu odpowiedniej biegłości językowej. Zgodnie z § 17 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 1 Uchwały nr 481 Senatu UW, to Komisja Egzaminacyjna. która przeprowadza egzamin z dyscypliny naukowej, powołana przez radę naukową dyscypliny,  przeprowadza weryfikację spełnienia przez kandydata wymagań językowych (jedynie na podstawie przedstawionej dokumentacji, tj. certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów)
  • Wszelkie informacje jezyki.koordynator@uw.edu.pl

 Egzaminy językowe

  • Uczestnicy studiów doktoranckich są zobowiązani do wykazania się biegłością językową co najmniej na poziomie B2 – na mocy Zarządzenia nr 187 Rektora UW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej
  • Wszyscy doktoranci mają prawo do 2 bezpłatnych żetonów egzaminacyjnych
  • Wszystkich zdających egzamin certyfikacyjny obowiązują część pisemna i ustna egzaminu
  • Za zdanie egzaminu certyfikacyjnego doktorant UW otrzyma 2 punkty ECTS
  • W celu uzyskania żetonu egzaminacyjnego należy zwrócić się mailowo do Biura Innowacji Dydaktycznych